Co-evaluatie

In het Powertools project is een Evaluatiesuite ontwikkeld voor de evaluatie van de effecten van technologie of technologische hulpmiddelen op het empowerment en welzijn van personen uit de doelgroep. Omdat technologie én welzijn allebei erg complex zijn kun je niet volstaan met een enkel eenvoudig meetinstrument en is het ook maar zeer de vraag of je de effecten in cijfers kunt uitdrukken. De werking van technologie in de context is juist het gevolg van de gehele situatie waarin deze wordt toegepast. Daarom is het van belang dat we deze situatie ook als geheel bekijken en proberen te begrijpen wat de technologie daarin ‘doet’ (Jansen et al., 2015; Jansen, 2018).

Daarbij moeten we dus rekening houden met twee aandachtspunten:

  • Welzijn is complex: Om greep te krijgen de verschillende aangrijpingspunten van technologie in de levens van mensen maken we gebruik van een overkoepelende theoretische benadering, de zogeheten capability benadering. Aan de hand hiervan hebben we een beschrijvend kader ontworpen om deze aangrijpingspunten te kunnen ordenen. Zie voor meer informatie het ZiZo-kader.
  • De effecten van technologie zijn complex: Technologie wordt verondersteld om juist op (het welzijn van) mensen invloed te kunnen hebben, maar hoe die invloed tot stand komt kunnen we niet van tevoren voorspellen. Om die reden moeten we steeds het totaalplaatje voor ogen houden van de situatie waarin de technologie wordt gebruikt. Meer specifiek zal het bij PowerTools dan gaan om de zorgsituatie of de ondersteuningscontext. We zoeken dus een mix van meetinstrumenten die inzicht geeft in deze situatie. Er kunnen verschillende keuzen worden gemaakt om tot een dergelijke mix te komen.

We adviseren een mix die voldoet aan de volgende criteria voor het evaluatieinstrument:

  • Het instrument moet recht doen aan meervoudigheid van kwaliteit van leven;
  • Het instrument moet recht doen aan de diversiteit in de levens van mensen;
  • Het instrument moet rekening houden met de situationele bepaaldheid van een PowerTool;
  • Het instrument moet uitdrukking geven aan de relationele inbedding van de toepassing van de PowerTool;
  • Het instrument moet inzicht geven in actorschap en mate van autonomie van de cliënt;
  • Het instrument moet in de organisatie een leereffect teweeg (kunnen) brengen.
Bronnen
Jansen, E. (2018). De capability benadering en technologie. In: Tirions, M., Den Braber, C., & Blok, W. (eds.), De Capabilitybenadering in het sociaal domein: een praktijkgerichte inleiding, Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Jansen, E., Magnée, M., Teunisse, J. P., & Zwikker, N. (2015). Capabilities, technology and the social world: challenges and opportunities for social workers and social work education. Der pädagogische Blick, 23, 147-156.
Jansen, E., Magnée, M.J.C.M., & Teunisse, J.P. (2015). Supporting capabilities by technology: De Capability Approach als kader voor technologie in zorg en welzijn. Congres Supporting Health bij Technology VI¸ Enschede, 22-05-2015.